The Best Solution for Multimodel Transportation!

Далайн Тээвэр

docked container ship

Монгол улс далайн гарцгүй их газарын орон ч гэсэн импорт дээр тулгуурласан зах зээлтэй манай оронд далайн тээвэрлэлт чухал ач холбогдолтой юм. Бусад орноос ирж буй ачаанууд далайгаар тээвэрлэгдэн Хятад болон Оросын боомт хотод ирэн тэндээсээ вагон эсвэл авто-р Монгол улсДалайн тээвэрлэлтийн бүх шатанд нарийн зохион байгуулалт шаарддаг холимог тээвэрлэлт юм. Манай байгууллага нь үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн далайн тээвэрлэлтийг бусад төрөлтэй хослуулж зохион байгуулдаг арвин туршлагатай хамт олон юм.

Далайн тээврээр ирсэн ачааг авто болон төмөр замын тээврээр Монгол дахь харилцагч, үйлчлүүлэгч нартаа хүргэх ажиллагааг амжилттай явуулж байна. Түүнчилэн Харилцагч, үйлчлүүлэгчдийнхээ захиалгын дагуу хаалганаас хаалганд хүргэж өгөх үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна.

Бид бүх төрөлийн аюултай, химийн болон хэтрүү овортой ачааны тээвэрлэлтийг өндөр түвшинд амжилттай зохион байгуулж байна.

Бид Тээвэрлэлтийн гэрээ, бусад шаардлагатай тээврийн бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг харилцагч, үйлчлүүлэгч нартайгаа хамтарч, нарийвчлан шалгадгаараа гаалийн үзлэг болон хүлээн авагч талд аливаа хүндрэл үүсгэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

-          Хуучин машины тээвэрлэл

-          Төслийн тээвэр

-          Аюултай ачааны тээвэр

-          Барилга уул уурхайн тээвэр

-          Бусад бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт